sirketler neden periscope

Andy Warhol’un “Bir gün herkes 15 dakikal???na me?hur olacak.” s?zünü ?nternet’i g?stererek do?rulamaya ?al??anlar?n favori ?rneklerinden biri olan Periscope, daha piyasaya bile sürülmeden Twitter taraf?ndan 100 milyon dolara sat?n al?nd??? 2015 y?l?n?n ocak ay?ndan bu yana ge?en k?sa sürede kendine sosyal medya dünyas?nda ?zel bir yer edindi. Canl? yay?nda i?eri?i ?üpheli iki sigaran?n ha? ?eklinde nas?l sar?laca??n? g?sterenleri ya da dondurma kamyonu soyanlar? bir kenara b?rak?p madalyonun biraz daha parlak olan di?er yüzüne bakt???m?zda, kullan?c?lara ak?ll? telefonlar?ndan dünyaya canl? yay?n yapma imkan? tan?yan popüler uygulaman?n, do?ru zamanda ve do?ru ?ekilde kullan?ld???nda markalar i?in de ?nemli bir ara? haline gelebilece?ini s?yleyebiliriz. Bugün 10 milyondan fazla kullan?c?s? olan Periscope’u, ?zellikle hedef kitlesinin ?nemli bir b?lümü mobil olan i?letmeler i?in dikkate de?er k?lan ?ok say?da neden var. Bunlar aras?ndan ?ne ??kanlara birlikte g?z atal?m.

Ger?ek Zamanl? Etkile?im – Ger?ek Zamanl? Pazarlama

Hedef kitle ile ger?ek zamanl? etkile?im kurman?za ve dolay?s?yla ger?ek zamanl? pazarlamaya imkan tan?mas?, Periscope’yi Snapchat ya da Vine gibi video kullanan di?er platformlardan ay?r?yor. Periscope ile hedef kitlenize –ve tabii ki daha fazlas?na- ula?makla kalmay?p, onlardan an?nda geri bildirim alma ve etkile?ime ge?me ?ans?n? da buluyorsunuz.

Daha Samimi ?leti?im

YouTube ba?ta olmak üzere video i?eri?i sunan di?er platformlardaki prova edilmi?, kurgulanm?? ve olabildi?ince parlat?lm?? i?erikler ile k?yasland??? zaman, do?al i?erikler ?ok daha dikkat ?ekici ve etkileyici olabiliyor. Canl?, kesilip bi?ilmemi?, do?a?lama videolar arac?l???yla i?eri?inize daha samimi ve ki?isel bir hava katarak hedef kitleniz ile daha etkili bir ileti?im kurabilirsiniz.

?e?it ?e?it Pazarlama Y?ntemleri

Dijital pazarlama stratejilerine Periscope’yi dahil etmek isteyen markalar?n ?nünde; bulunduklar? sekt?re, hitap ettikleri kitleye, hedeflerine, büt?elerine ve tabii ki hayal gücü kapasitelerine g?re tercih edebilecekleri ?ok say?da y?ntem bulunuyor. Canl? yay?nda yeni ürün tan?t?mlar?, Q&A(Soru – cevap) oturumlar?, son zamanlarda popüler olan ve markan?z?n arka plan?nda her ?eyin nas?l i?ledi?ini g?steren sahne arkas? i?erikleri hatta ünlülerin olaya dahil edilmesi gibi y?ntemler ile hedef kitlenize ilgin? ve etkili yollarla ula?abilirsiniz.

Eski Takip?iler + Yeni Takip?iler

Periscope’nin sahibi Twitter oldu?u i?in, bir yay?n yapt???n?z zaman tek t?k ile Twitter takip?ilerinizi de kolayl?kla bu olaydan haberdar edebiliyorsunuz. B?ylece yeni ad?m att???n?z bir platformda s?f?rdan bir kitle olu?turmaya ?al??maktansa, zaten sizi takip etmekte olan kitleye farkl? bir yoldan seslenebiliyorsunuz. Tabii ki buna ek olarak, gen? ve mobil bir kitlesi olan Periscope’yi kullanmaya ba?lad???n?zda, ileride takip?iye ?evirebilece?iniz yeni bir kitlenin de dikkatini ?ekmi? oluyorsunuz.

Kimilerine g?re gelece?in habercisi, kimilerine g?re ise gelip ge?ici bir heves olan live-streaming uygulamalar?n?n gelece?inin ne olaca??n? birlikte g?rece?iz. En az?ndan Periscope’nin dijital pazarlamadaki yeri hakk?nda??u anki duruma bakarak konu?acak olursak, sekt?rlerinde en ?nemli isimler aras?nda yer alan bir?ok markan?n günlük iki milyondan fazla aktif kullan?c?s? olan bu uygulamay? dijital pazarlama faaliyetlerine dahil etti?ini ve olumlu sonu?lar ald?klar?n? belirtmemiz gerek. Redbull, Spotify, Adidas ve General Electric bu markalardan yaln?zca birka??. E?er siz de canl? yay?nlar?n dijital pazarlama stratejinizin bir par?as? olabilece?ini dü?ünüyorsan?z, Periscope ile deneyler yapmaya ba?layarak i?inize yaray?p yaramad???n? g?rmeniz i?in daha uygun bir zaman olamaz.