S?z konusu ister minimal bir e-mail tasla?? olsun, ister geni? kapsaml? bir landing page; ister rengarenk bir banner, isterse de basit bir meta a??klamas?… Sitenizde, kullan?c? d?nü?ümünü etkileyen herhangi bir bile?eni de?i?tirmeyi dü?ünüyorsan?z, tatmin edici sonu?lar alabilmek i?in kendi kendinize “Acaba bu tutar m??” diye sormak ile yetinemezsiniz. Zira ger?ek?i bir yakla??m i?in mümkün oldu?unca somut verilere sahip olmal?s?n?z ve bunun i?in de zaten büyük ihtimalle sand???n?z seviyede olmayan tecrübeleriniz ve ?ng?rülerinizden daha fazlas?na ihtiyac?n?z var. Burada da devreye CRO(Content Rate Optimization – D?nü?üm Oran? Optimizasyonu) terimi alt?nda toplanan uygulamalar giriyor. Daha yüksek d?nü?üm oranlar? i?in yapman?z gereken optimizasyonlar? kapsayan bu uygulamalar, bugün ziyaret?ileri mü?teriye d?nü?türmek isteyen her ciddi dijital pazarlamac?n?n stratejisinin ?nemli bir par?as?n? olu?turuyor.

Bu yaz?ya konu olan A/B testleri de, en s?k tercih edilen CRO y?ntemlerinden bir tanesi. Basit?e anlatmak gerekirse bir A/B testinde, sitenin halihaz?rda yay?nda olan bir bile?eninin –basit bir call to action butonu gibi- farkl? bir versiyonu, orijinaliyle e? zamanl? olarak yay?na al?n?r ve siteye gelen ziyaret?ilerin bir k?sm? orijinal versiyonu g?rürken, bir k?sm? da bu yeni versiyon ile kar??la??r. Yay?nda olan bu iki versiyondan hangisinin kullan?c?lardan daha olumlu geri d?nü? ald???, yani hangisinin daha fazla d?nü?üm sa?lad??? bir süre izlenir ve bildi?iniz ya da en az?ndan art?k tahmin edebilece?iniz gibi, al?nan sonu?lara g?re hangisinin kullan?laca??na karar verilir.

Bir?o?umuzun dijital pazarlama stratejisinde ?nemli bir karar verme arac? g?revi g?ren ve g?rünü?te son derece basit olan A/B testleri, ne yaz?k ki yine de az?msanmayacak say?da i?letme i?in beklenen sonu?lar? vermeyerek hayal k?r?kl??? yarat?yor. Test sürecinde yap?lan kendileri kü?ük ama etkileri büyük hata ve ihmalkarl?klar ise, bu hayal k?r?kl?klar?n?n ?nde gelen nedenleri aras?nda yer al?yor. Bu yüzden de bu haftaki yaz?m?zda, A/B testlerinde s?k yap?lan hatalara ve bu hatalara dü?memek i?in neler yap?labilece?ine de?inme gere?i duyduk.

??te A/B testlerinde s?k yap?lan 4 hata, ve ??züm ?nerileri:

1- Yanl?? Ara? Se?imi

A/B testlerinin popülerli?i, geni? bir kalite ve fiyat yelpazesine yay?lan ?ok say?da farkl? test arac?n?n piyasaya ??kmas?na neden oldu. Mevzubahis olan bu ?ok say?da farkl? test arac? da; farkl? ?zellikleri, farkl? art?lar? ve -tabii ki- farkl? eksileri beraberlerinde getiriyor. Siteniz ya da ger?ekle?tirmek istedi?iniz testler i?in ideal olmayan bir test yaz?l?m?n? se?meniz ya da kulland???n?z yaz?l?m? iyi tan?maman?z, daha testlere bile ba?lamadan sitenize zarar veriyor oldu?unuz anlam?na gelebilir.

?rne?in baz? test yaz?l?mlar?, kullan?ld?klar? siteleri ?nemli ?l?üde yava?latabiliyor. Bildi?iniz gibi site h?z?n?n dü?mesi de SEO performans?n?n ve tabii ki yine d?nü?üm oranlar?n?n dü?mesi anlam?na geliyor.

??züm ?nerisi: Yeni bir A/B testi yaz?l?m?n?, ilk ?nce bir A/A testi yaparak deneyin. Bir bile?eni herhangi bir de?i?ikli?e u?ratmadan kendisi ile k?yaslad???n?zda d?nü?üm oranlar? azal?yorsa, kulland???n?z yaz?l?m ile ilgili bir sorununuz var demektir.

2- ?lk ?nemli Sonu?tan Sonra Testi Durdurmak

Ne yaz?k ki bir?ok test arac?, kullan?c?lar?n? elde ettikleri ilk kayda de?er sonu?tan sonra testi durdurmaya te?vik ediyor. Bu durum, yanl?? pozitif olarak da tan?mlanan ve A/B testlerinde ?ok s?k olmasa da ortaya ??kabilen hatal? sonu?lardan yola ??karak hareket edilmesine, ve testin hedeflerine ula?amamas?na yol a??yor.

??züm ?nerisi: Sab?r, disiplin ve ?nceden belirlenmi? bir hedef… Test ?ncesinde, ula?man?z halinde güvenli bir ?ekilde hareket edebilece?iniz bir kilometre ta?? belirleyin, ve ondan ?nceki sonu?lar ne kadar umut verici olursa olsun testi sonland?rmay?n. Ayr?ca unutmay?n; test sonu?lar?n? ?ok s?k kontrol etmeniz halinde, yanl?? pozitif de?erlerin ortaya ??kma olas?l??? da artacakt?r.

3- Yaln?zca D?nü?üme Odaklanmak

Gemideyken, sadece ufukta g?rünen kara par?as?na odaklan?rsan?z etraf?n?zdaki di?er ?eyleri g?zden ka??rabilirsiniz. Ayn? durumun A/B testlerinde de ge?erli oldu?u s?ylenebilir. Yaln?zca d?nü?ümün say?sal ifadesine odaklanman?z, markan?z? etkileyecek ?nemli noktalar? g?zden ka??rman?z anlam?na gelebilir.

?rne?in; test etmekte oldu?unuz bir de?i?iklik d?nü?üm oran?n? artt?r?yor olabilir. Fakat d?nü?üm ald???n?z yeni kullan?c?lar?n arzulad???n?z kitleye dahil olmamas?, elde etti?iniz tablonun asl?nda g?ründü?ü kadar olumlu olmad??? anlam?na gelir ve bu durum uzun vadede, i?letmeniz i?in ilk ba?ta sahip oldu?unuzdan daha büyük bir problem demektir.

??züm ?nerisi: Teste ba?lamadan ?nce, do?rulu?unu –ya da yanl??l???n?- kan?tlayabilece?iniz bir hipotez belirleyin. ??letmenize fayda sa?layacak bir KPI(Key Performance Indicator – Anahtar Performans G?stergesi) ile ili?kilendirebilece?iniz bu hipotezin testine yo?unla?arak, yan?lt?c? sonu?lardan korunman?z mümkün.

4- ?nemli Bir Getirisi Olmayacak Art??lara Odaklanmak

Farkl? buton renklerinin d?nü?üm oranlar?n? kar??la?t?ran me?hur testin, A/B testine yeni ba?layanlara faydas?ndan ?ok zarar?n?n dokundu?unu s?yleyebiliriz. ?ünkü bu test, ?yle bir ama?la ortaya ??kmam?? da olsa, “A/B testi nas?l yap?lmal?d?r?” sorusu i?in standart bir cevap haline geldi ve bu arada A/B testlerine dair di?er pek ?ok detay, bir daha asla fark edilmemek üzere g?lgede kald?. Basit bir buton rengi de?i?ikli?i dev markalar i?in ?nemli sonu?lar anlam?na gelebilir. Fakat dürüst olal?m; bu ve benzer de?i?iklikler kü?ük – orta ?l?ekli i?letmeler i?in fazla üzerinde durmaya de?er ?eyler de?il. Dolay?s?yla bunlar?n üzerinde gere?inden fazla durmak, i?letmeniz i?in daha ?nemli olan noktalar? ka??rman?z anlam?na gelebilir.

??züm ?nerisi: Büyük de?i?ikler yap?n ve bunlar? periyodik olarak test edin. Bir di?er deyi?le, e?er i?ler yolunda gidiyor olmas?na ra?men d?nü?üm oranlar? bekledi?inizin alt?ndaysa, belki de basit bir buton renginden daha fazlas?n? de?i?tirmenizin zaman? gelmi?tir.