– 2015 y?l?nda, online reklam pazar?nda %13’lük bir büyümenin g?rüldü?ü Avrupa’da dijital reklamlar ilk defa TV reklamlar?n? geride b?rakt?. B?ylece dijital, k?tadaki en büyük reklam mecras? haline geldi.

– Aralar?nda Türkiye’nin de bulundu?u 27 Avrupa ülkesinde yap?lan ara?t?rma, dijital pazarlama sekt?rünün 25 ülkede büyümeye devam etti?ini g?sterdi.

– Türkiye, dijital pazarlama hacminde Avrupa’da 14. s?rada yer al?yor. Avrupa ortalamas?n?n üzerinde oldu?u dijital pazar büyüme oran?nda ise %19 ile 7. s?rada.

– Uzun bir süredir ilk defa, hi?bir pazar %30 büyümenin üzerine ??kamad?. Bu da son y?llarda h?zl? bir yükseli?te olan dijital pazarlama sekt?rünün ?zellikle baz? geli?mi? ülkelerde olgunluk evresine yakla?makta oldu?unu g?steriyor.

-Mobil reklamlar, Avrupa dijital pazar?ndaki reklam formatlar? aras?nda en fazla büyüme oran?na sahip.

E?er ana fikri “Dijital mecralar üzerinden reklam vermeyi dü?ünüyorsan?z, verin; dijital mecralar üzerinden reklam vermeyi dü?ünmüyorsan?z, dijital mecralar üzerinden reklam vermeyi dü?ünmeye ba?lay?n.” olan 734 kelimelik bir yaz?y? okuyacak zaman?n?z yoksa, yay?nc?s? IAB Europe’un s?yledi?ine g?re Avrupa dijital reklam pazar? hakk?ndaki en güvenilir kaynak olan AdEx Benchmark raporunun kilit noktalar?n?n k?sa bir ?zeti say?labilecek yukar?daki maddeleri okuyup kendi kendinize birka? kez tekrar ettikten sonra bu sayfay? kapatabilirsiniz.

Daha fazlas? i?in ise, s?z konusu rapordan derledi?imiz, bu cümle bittikten sonra kar??n?za ??kmaya ba?layacak olan ba?l?klar? takip ederek, Avrupa’da dijitalin son bir y?lki geli?imine ???k tutan say?lara g?z atabilirsiniz.

Avrupa’da Dijital Pazarlaman?n Geli?imine Genel Bir Bak??
Avrupa’n?n, ilk AdEx raporunun yay?nland??? 2006 y?l?nda 6,6 milyar euro olan dijital pazarlama hacmi, ?u an 36,4 milyar euroya ula?m?? ve tarihte ilk defa televizyonu geride b?rakm?? durumda. A?a??daki grafikte, y?ll?k büyüme oran? %20 civarlar?nda gezinen Avrupa dijital pazarlama sekt?rünün y?llar i?indeki geli?imini g?rebilirsiniz:

1_yillara_gore_yatirim 2_yillara_gore_buyume_orani

Dijital Pazarlamaya Ayr?lan Büt?elerde Top 10
Avrupa’daki dijital pazarlama sekt?rünün en büyük ü? ismi olan ?ngiltere, Almanya ve Fransa, k?tadaki pazar?n %60’?n? olu?turuyor. Türkiye’nin, Polonya’n?n ard?ndan 14. s?rada yer ald??? listedeki ilk 10 ülke ?unlar:
3_ulkelerin_2014_2015_butceleri
Yat?r?mc?lar ve yay?nc?lar i?in daha büyük ?nem ta??mas? gereken büyüme oranlar?na bakt???m?zda ise, Türkiye’nin olduk?a iyi bir konumda; ?rlanda, Bulgaristan, Polonya, Slovakya ve ?sve?’in ard?ndan %19,7’lik bir büyüme oran? ile Avrupa ortalamas?n?n üzerinde 7. s?rada yer ald???n? g?rüyoruz:

4_buyume_oranlari

Ki?i Ba??na Dü?en Dijital Reklam Harcamalar?
Ki?i ba??na dü?en harcamalar, pazar olgunlu?unun ?nemli g?stergelerinden bir tanesi. 2015’te elde edilen verilere g?re, ?ngiltere ki?i ba??na 181 euroluk dijital reklam harcamas?yla Avrupa’daki en olgun pazar. Geli?im i?in daha ?ok alan? olan Türkiye ise 8,1 euro ile Avrupa ortalamas?n?n(49,6 euro) gerisinde, 22. s?rada yer al?yor.

A?a??daki grafikten Avrupa ülkelerinde ki?i ba??na dü?en dijital pazarlama harcamalar?n? g?rebilir ve farkl? pazarlar?n ula?t?klar? olgunluk seviyeleri hakk?nda fikir sahibi olabilirsiniz:

5_kisi_basina_dusen_harcama

En ?ok Tercih Edilen Formatlar
Avrupa’n?n dijital reklam pastas?n?n display reklamlar?, arama motoru reklamlar?, s?n?fland?r?lm?? reklamlar ve di?erleri aras?nda nas?l payla?t?r?ld???na bakt???m?zda, a?a??daki gibi bir grafik ile kar??la??yoruz:

6_formatlara_gore_dagilim

Buna g?re, Türkiye’de de kullan?m? git gide artmakta olan display reklamlar?, Avrupa pazar?ndaki paylar?n? %37’den %38’e yükselterek format baz?nda en büyük geli?imi g?sterirken, 2010 y?l?ndan beri dü?ü?te olan s?n?fland?r?lm?? reklamlar ve dizinler %15,7’den %14,6’ya geriledi. Hala en fazla tercih edilen online reklam format? olan arama motoru reklamlar? ise %46,9’dan %46,7’ye geriledi.

Mobil Reklamlar
Büyüme oranlar?nda, mobil display ve mobil arama reklamlar? tahmin edildi?i gibi di?er formatlar? geride b?rakt?:

7_mobil_reklamlar

8_2015_formatlara_gore_buyume

%60 ile 2015 y?l?nda Avrupa dijital pazar?n?n en fazla büyüyen format? olan mobil display reklamlar?, Türkiye’de de Avrupa ortalamas?n?n üzerine ??karak %61 oran?nda büyüme g?sterdi.

Video Reklamlar
Display reklamlar?na k?yasla hala pazarda kü?ük bir yer kaplayan video reklamlar?, yine de mevcut video formatlar?ndaki ?e?itlilik ve markalar?n daha fazla video i?eri?i üretmeleri sayesinde 2015 y?l?nda %35.8’lik bir büyüme g?sterdi. ?ngiltere’nin domine etti?i video reklam? harcamalar?nda, Türkiye 47 milyon euro ile 11. s?rada yer ald?.

9_video_reklamlari_butceleri

Pazardaki büyüme oranlar?na bak?ld???nda ise, Türkiye, video reklamlar?nda Avrupa ortalamas?n?n hemen ard?nda, %33,6 ile 12. s?rada:

10_video_reklamlari_buyume_oranlari

Final Top 10
Beklenen ana; bütün ana formatlarda, dijital reklamlara ayr?lan büt?elerde Avrupa’n?n ilk 10 ülkesine geldik.
??te dijital pazarlamada Avrupa’n?n liderleri:

son_genel_top_10

Bu listede Bel?ika, Norve? ve Polonya’n?n ard?nda, 14. s?rada yer alan Türkiye’nin 2015 dijital pazarlama karnesi ise ?u ?ekilde;
Online reklamlara harcanan toplam miktar: 639 milyon euro.
Y?ll?k büyüme: %19,7
Ki?i ba??na dü?en online reklam harcamas?: 8,1 euro

En büyük büyümeyi g?steren ülkelerin ?rlanda, Bulgaristan ve Polonya gibi, pazar olgunlu?u ve ?nlerinde uzanan f?rsatlar a??s?ndan Türkiye gibi geli?im halindeki ülkeler oldu?unu ve Türkiye’nin son y?llardaki h?zl? yükseli?ini devam ettirdi?ini dü?ünürsek, bu ümit verici say?lar?n ?nümüzdeki y?llarda daha tatmin edici bir ?ekilde artmaya devam edece?ini rahatl?kla s?yleyebiliriz.

E?er S?rbistan’?n geni?bant penetrasyonunu ya da bu yaz?da bahsetmedi?imiz di?er bir?ok detay? merak ediyorsan?z, raporun tamam?na ula?mak i?in a?a??daki ba?lant?y? takip edebilirsiniz:
http://www.iabeurope.eu/wp-content/uploads/2016/07/IAB-Europe_AdEx-Benchmark-2015-report_July-2016-V3.pdf