uncblog_digital2015

Geride b?rak?lan bir y?l i?in “dijitalin y?l?yd?” demenin orijinal oldu?u zamanlar ge?eli ?ok oldu. Son y?llarda i?, e?lence ve sanat gibi bir?ok ayr? dünyada oyunun kurallar?n? yeniden ?ekillendiren internet, sosyal medya ve mobil uygulamalar?n, bu ve bundan sonraki y?llar? domine edece?i de a?ikar. Dolay?s?yla i?i gere?i bir ?ekilde dijital ile i?li d??l? olmas? gereken ki?ilerin –yani hemen hemen herkesin- yeni bir y?l?n ba?lang?c?nda, ?nceki y?lda ula??lan zirvelere bir g?z atmalar?, yol haritalar?n? isabetli ?izmeleri ad?na onlar?n yarar?na olacakt?r.

2015 y?l?na genel bir bak?? att???m?z zaman, dijital alemde birden fazla heyecan verici geli?me ya?and???n? g?rebiliriz: Apple Watch piyasaya ??kt? -ne kadar ba?ar?l? oldu?unu g?rmek i?in biraz daha zamana ihtiya? var. Twitter, ünlülerden de ra?bet g?ren Periscope’u sat?n ald?. YouTube’da 3 boyutlu videolar aktif hale geldi ve BuzFeed’in ?irkin bir elbisenin rengi hakk?nda yapt??? i?erik bir haftada 40 milyondan fazla ki?i taraf?ndan okundu, daha fazlas? taraf?ndan da sosyal medyada tart???ld?.

Merce?i istatistiklere ?evirmemiz halinde ise sürpriz oldu?unu s?yleyemeyece?imiz isimler ve say?lar ile kar??la??yoruz. Di?er bir deyi?le, pazar ara?t?rma ve ?l?ümlerinde uzmanla?m?? Amerika k?kenli ?irket Nielsen’in sa?lad??? verilere g?re, sokakta yolu kesilip ü? web sitesi ve iki mobil i?letim sistemi s?ylemesi istenen herhangi bir vatanda? dijitalde 2015 y?l?n?n ?ok detayl? olmasa da kabaca do?ru oldu?u s?ylenebilecek bir ?zetini ge?mi? olacak. Zira ?irketin Amerika pazar?nda yapt??? ara?t?rmadan elde edilen baz? ?nemli isim ve say?lar ??yle;

2015 y?l?n?n en ?ok kullan?lan mobil uygulamas? yine Facebook oldu. Her ay ortalama 126 milyon tekil kullan?c?y? bünyesine katan sosyal a?, ge?en y?la k?yasla %8’lik bir büyüme g?sterdi. ?kinci s?rada ayl?k ortalama 97 milyon tekil kullan?c? ile YouTube yer ald?. En büyük geli?imi g?steren uygulamalar ise %31’lik büyüme ile Facebook mobil ve %26’l?k büyüme ile Apple Music oldu.

Mobil i?letim sistemlerinde de bir sürpriz olmad? ve Android %52, iOS ise %42 oranlar?nda kullan?ld?. Mobil sekt?ründe istedi?i ba?ar?y? yakalayamayan Microsoft %2 civarlar?nda bir kullan?m oran?na sahipken, Blackberry de %0.7 oran?nda kullan?ld?.

Tabii ki bu verilerden 2016’n?n dijital anlamda s?k?c? bir y?l olaca?? anlam?n?n ??kar?lmamas? laz?m. Zira bu y?l reklamc?l?k ve dijital pazarlamada trend olmas? beklenen konulardan birka?? ?unlar: Google’?n video reklamlar?. Sanal ger?eklik(Oculus Rift’in piyasaya ??kmas?na ne kadar kald??). Sonunda masaüstü eri?imi geride b?rakan mobilin dengeleri de?i?tirecek olmas?. Bunlar? g?z ?nünde bulundurdu?umuzda , ?nümüzdeki hafta ve aylardaki yaz?lar ile mümkün oldu?unca ???k tutmaya ?al??aca??m?z renkli bir dijital y?l?n bizleri bekledi?ini s?yleyebiliriz.