UX(User Experience – Kullan?c? Deneyimi), sunulan bir hizmeti kullan?c?n?n istek ve ihtiya?lar?na basit ve h?zl? bir ?ekilde cevap vererek onda bir de?er alg?s? yaratacak hale getirmek ad?na at?lan ad?mlar olarak tan?mlanabilir. Buradan yola ??karak da UX’in dijital pazarlaman?n en büyük iki hedefi i?in ?art oldu?unu s?yleyebiliriz: Kullan?c?lar? mü?teriye d?nü?türme, ve marka – yeni mü?teri aras?ndaki bu ili?kinin uzun soluklu olmas?n? garanti alt?na alma.

Ge?en hafta yay?nlanan, A/B Testlerinde S?k Yap?lan 4 Hata ba?l?kl? yaz?m?zda, d?nü?üm oran? optimizasyonununun en popüler uygulamalar?ndan olan A/B testlerine ve bu testler yap?l?rken dü?ülen basit hatalara de?inmi?tik. A/B testleri, SEO bir yana d?nü?üm ama?l? hemen her uygulamay? kapsayan UX’in ?nemli bir kulvar?… Ve ne yaz?k ki, ayn? A/B testlerinde oldu?u gibi, genel olarak UX alan?nda da olduk?a basit, ve sonu?lar? bir o kadar ciddi hatalara dü?ülebiliyor. Bu yaz?da da bu hatalara de?inece?iz.

??te, web sitesi tasar?m ve uygulamalar?nda s?k dü?ülen, fakat kullan?c? deneyimine ?nem veriyorsan?z –ki vermelisiniz- dü?memeniz gereken 6 basit hata:

1- Formlarda Gere?inden Fazla Alan Kullan?m?

HubSpot’tan Dan Zarrela, 40.000 kadar kullan?c?dan elde edilen verileri analiz etti?inde, formlardaki alanlar?n say?s? yaln?zca 4’ten 3’e dü?ürüldü?ünde bile d?nü?üm oran?n?n neredeyse %50’lik bir art?? g?sterdi?ini kaydetti. E?er “Bu kadar basit mi?” diyorsan?z, buradaki ana fikir de o zaten…

S?z konusu ister bir abonelik formu, ister bir ileti?im formu olsun, gere?inden fazla alan kullanman?z geri d?nü?leri ?nemli ?l?üde azaltacakt?r.

2- Uzun Metin Bloklar?

S?ze yine bir istatistik ile girecek olursak; Chartbeat’in verilerine g?re, kullan?c?lar?n %55’inin, web sitelerinde 15 saniyeden az vakit ge?irdi?ini g?rüyoruz. Ba?ka bir deyi?le e?er hala bu yaz?y? okuyorsan?z eksik olmay?n fakat uzun yaz?lar?n web sitelerinde pek ra?bet g?rmedi?ini kabul etmek i?in a??k?as? art?k bir istatisti?e bile ihtiya? bulunmamakta.

Beynimize iletilen verilerin %90’? g?rsellerden olu?uyor ve bu g?rseller beynimizde yaz?ya oranla 60.000 kat daha h?zl? i?leniyor. Dolay?s?yla, web sitenizde kesinlikle yazmak zorunda olmad???n?z yaz?lara yer vermeyin, ve yaz? – g?rsel dengesini bu verileri g?z ?nüne alarak kurun.

3- Responsive Olmayan Tasar?m

Responsive terimi -ke?ke dilimize haz?rcevap olarak yerle?seydi- g?rüntülendikleri cihaz?n ekran ayarlar?na uyum sa?layabilen tasar?mlar? tan?mlamak i?in kullan?l?yor. Günümüzde mobil kullan?m oran?n?n ne boyutlara geldi?i dü?ünüldü?ünde de responsive tasar?mlar?n ne kadar büyük ?nem ta??d??? g?rülebilir. E?er siz de sitenizi tasarlar ya da tasarlat?rken bunu g?z ?nünde bulundurmazsan?z, bu size d?nü?üm oranlar? a??s?ndan olduk?a pahal?ya patlayacakt?r.

4- Uzun Yüklenme Süreleri

?ki madde ?nce verdi?imiz istatistikte, kullan?c?lar?n %55’inin bir web-sitesinde 15 saniye bile duramad???n? belirtmi?tik. ?imdi bu sitenin a??lmas?n?n 7 saniye sürdü?ünü hayal edin. E?er kullan?c?y? etkilemek i?in 8 saniyeniz kald???n? dü?ünüyorsan?z yan?l?yorsunuz ?ünkü kendisi sitenizi ?oktan terk etti bile… Evet… Günümüz kullan?c?s?n?n dikkat aral??? olabildi?ince k?sa, sab?r seviyesi olabildi?ince dü?ük ve a??r a??lan bir sitede harcayacak 7 saniyesi yok. ?zellikle de etrafta bu sitenin yüzlerce alternatifi varsa… (bkz: Rakipleriniz)

Ayr?ca hat?rlatmakta fayda var ki; web-sitesinin a??r a??lmas?, arama motoru sonu?lar?ndaki s?ralamas?n? da olumsuz etkiliyor (bkz: SEO). O yüzden ba?ka ?eylerden tasarruf edin ve sitenizin olabildi?ince h?zl? a??lmas? i?in yap?labilecek ne varsa yap?n, yapt?r?n.

5- Belirsiz Bir Call-to-action Butonu

Her web-sitesinin bir amac? vard?r. Kullan?c?lar? mü?terileriniz aras?na katacak olan call to action butonlar? da bu amaca ula?ma yolundaki belki de en kritik ad?md?r. Dolay?s?yla kullan?c?lar?n?za s?radaki ad?m?n ne oldu?unu, onlar?n g?zünü ??kartmayacak ama g?zden ka?mas? da imkans?z olan bir call to action butonu ile g?stermelisiniz. E?er bu buton sitenin tasar?m? i?inde kayboluyorsa, siz de kazand???n?zdan fazla mü?teriyi kaybetti?inizden emin olabilirsiniz.

6- Grafikler, Renkler ve Fontlarda Abart?ya Ka?ma

?kinci maddede, g?rsellerin ?nemine i?aret etmi?tik. Fakat buraya kadar geldiyseniz “basit ve ?z” yakla??m?n?n UX’de ne kadar ?nemli oldu?unun da fark?na varm??s?n?zd?r. Bu, g?rseller s?z konusu oldu?unda da ge?erli. K?sacas?, e?er web siteniz bir Willem De Kooning tablosunu and?r?yorsa, sizi anlayanlar?n say?s? da onu anlayanlar?nkinden pek fazla olmayacakt?r.