1. UNC, kullan?c?lar?n ve üyelerin, bireysel veya kurumsal gizlili?ini korumak ve tüm teknolojik servislerden maksimum yararlanmas?n? sa?layabilmek amac?yla; bireysel / kurumsal bilgi ve veri güvenli?i i?in ?e?itli ilkeler benimsemi?tir. Bu gizlilik ilkeleri; UNC ve UNC’ye ba?l? tüm siteler üzerinde veri toplanmas? ve/veya kullan?m? konusunda uygulanmak üzere belirlenmi? ve beyan edilmektedir.

 2. UNC ve UNC’ye ba?l?, siteleri ziyaret etmekle ve/veya kullanmakla ve/veya kay?tl? üye olmakla belirtilen bu ilkelerin tümü Kullan?c? veya üYE taraf?ndan kabul edilmi? addolunur. UNC, kendisine ba?l? internet sitelerinde <ileti?im> ba?l?kl? sayfada belirtilen ileti?im adreslerinden birisi ile kendisine yap?lacak geri beslemeler do?rultusunda, “Gizlilik Bildirimi” b?lümünde düzeltme ve güncelleme gibi i?lemleri, ?nceden bildirmeksizin her zaman yapma hakk?na sahiptir.

 1. UNC, Kullan?c?lar taraf?ndan UNC ve UNC’ ye ba?l? web siteleri üzerinden kendisine elektronik ortamdan iletilen her türden bireysel / kurumsal bilgileri ve verileri ü?üncü ki?ilere a??klamayacakt?r. UNC, e.posta, SMS veya telefon ile ileti?im faaliyetlerinde, yasalar?n düzenledi?i ?ekilde izinli bülten g?nderebilir, izinli pazarlama yapabilir, ?e?itli ara? ve y?ntemlerle bu ileti?im faaliyetlerinden istatistiki ama?l? veriler toplayabilir. UNC, kullan?c?n?n iste?i d???nda ileti?im faaliyeti yapmamay?, izin al?nmaks?z?n pazarlama yapmamay?, kullan?c?n?n sistemden ücretsiz ve kolayca ??kabilmesini sa?layacak ara?lar sunmay? beyan ve taahhüt eder. UNC, kendisine iletilen bireysel / kurumsal verileri ve bilgileri, bilgilerin toplanmas? ile ilgili a??klanan yukar?daki ama?lar d???nda ü?üncü ki?ilerle kesinlikle payla?mayacak, sat???n? yapmayacak ve hi? bir ?art alt?nda kullan?lmas?na izin vermeyecektir. Kullan?c?lar, dilerse izin verdi?i verilerin payla??m?n? durdurabilir ve ticari elektronik ileti almaya son verebilirler.

 1. UNC ve UNC’ ye ba?l? web sitelerinde olas? muhtemel sistemsel sorunlar?n tan?mlanabilmesi ve bu sorunlar?n acil olarak giderilmesi i?in, UNC, gerekti?inde kullan?c?lar?n IP adresini, di?er ileti?im bilgilerini, sosyal a?lardaki kullan?c? hesab?nda bulunan kay?tl? bilgileri kaydedebilir ve bu kay?tlar? an?lan bu ama?larla kullanabilir. Bu veriler / bilgiler, UNC taraf?ndan kullan?c?lar?n? genel anlamda tan?mlamak ve kapsaml? ?ekilde demografik veri olu?turabilmek amac?yla kullan?labilir. UNC’ nin Türk Hukuku’na ba?l? 5651 say?l? yasada ve ba?l? y?netmeliklerde belirtilen trafik verisi saklama yükümlülükleri ayr?ca sakl?d?r.

 1. UNC, websitesi üzerinden ba?kaca sitelere link(ba?lant?) sa?layabilir. Anla?mal? oldu?u 3. Partilerin reklamlar?n?, ba?vuru formlar?n?, duyurular?n?, anketlerini yay?nlayabilir. UNC, Kullan?c?lar? bu formlar, duyurular, anketler ve reklamlar arac?l???yla reklamveren veya anla?mal? 3. partilerin sitelerine / hizmetlerine / mobil uygulamalar?na y?nlendirebilir. UNC, bu link (ba?lant?) yoluyla eri?ilen di?er sitelerin ve/veya mobil uygulamalar?n gizlilik uygulama ve politikalar?na, ayr?ca bar?nd?rd?klar? g?rsel, metinsel her tür i?eriklerine ili?kin olarak hi? bir sorumluluk ta??mamaktad?r.

 1. Kullan?c?ya / üye’ye ait isim, eposta adresi gibi bilgiler kullan?c?y? tan?mlamaya y?nelik di?er her türlü bilgi olarak anla??l?r. UNC, i?bu gizlilik bildiriminde aksi belirtilmedik?e bireysel / kurumsal bilgilerden herhangi birini UNC’ nin i?birli?i i?inde olmad??? ?irketlere ve ü?üncü ki?ilere hi? bir ?ekilde a??klamayacakt?r. UNC, a?a??da say?lan hallerde ise i?bu gizlilik bildirimi hükümleri d???na ??karak kullan?c?lara ait bilgileri ü?üncü ki?ilere a??klayabilecektir. Bu durumlar;

  1. Yürürlükte bulunan mevzuat ve i? hukukta da etkili uluslararas? anla?malardaki yasal zorunluluklara uyulmas?n?n gerekti?i haller,

  2. UNC’ nin kullan?c?lar?yla aras?ndaki s?zle?melerin gereklerinin yerine getirilmesi ve bunlar?n uygulamaya konulmalar?yla ilgili hallerde,

  3. Yetkili idari ve/veya adli makamlar taraf?ndan usuli y?ntemine uygun olarak yürütülen bir ara?t?rma veya soru?turma do?rultusunda kullan?c?larla ilgili bilgi talep edilmesi hallerinde,

  4. Kullan?c?lar?n haklar?n? veya güvenliklerini koruma amac?yla bilgi verilmesinin gerekli oldu?u hallerde.

 1. UNC, kendisine verilen gizli bilgileri kesinlikle ?zel ve gizli tutmay?, bunu bir s?r olarak saklamay? yükümlülük olarak kabul etti?ini ve gizlili?in sa?lan?p sürdürülmesi, gizli bilginin tamam?n?n veya herhangi bir par?as?n?n kamu alan?na girmesini veya yetkisiz kullan?m?n? veya ü?üncü bir ki?iye a??klanmas?n? ?nleme gere?i olan gerekli tüm teknik, hukuki ve y?netimsel tedbirleri almay? ve üzerine dü?en tüm ?zeni tam olarak g?stermeyi i?bu bildirimle taahhüt etmektedir.

 1. UNC’nin isim haklar?, i?eri?i, ?ablonlar?, tasar?m?, ve site i?indeki tüm d?küman, program ve scriptlere ait haklar? sakl?d?r. UNC taraf?ndan payla??lan i?eriklerin telif haklar? UNC’ye aittir. Sayfalarda aksi belirtilmedi?i sürece, site i?indeki hi?bir d?küman sayfa, grafik, tasar?m unsuru ve di?er unsurlar izin al?nmaks?z?n kopyalanamaz, ?o?alt?lamaz, ba?ka yere ta??namaz, al?nt? yap?lamaz, internet üzerinde veya herhangi bir yay?n arac?yla yay?mlanamaz ve kullan?lamaz.

 1. UNC, kullan?c?lar?n UNC ve UNC’ye ba?l? internet sitelerindeki kullan?m bilgilerini, teknik bir ileti?im dosyas? olan ?erezler (Cookie) kullanarak, sitenin kullan?m? hakk?ndaki bilgileri IP verileri ile elde edebilir. ?erez denilen teknik ileti?im dosyas?, internet sitesini zamansal oranlamal? olarak ka? ki?inin kulland???n?, bir ki?inin ilgili internet sitesini hangi ama?la, ka? kez ziyaret etti?i ve ne kadar kald??? hakk?nda istatistiki bilgiler elde etmeye ve kullan?c?lar i?in ?zel olarak tasarlanm?? kullan?c? sayfalar?ndan dinamik ?e?itlilikle reklam ve i?erik üretilmesine yard?mc? olmak üzere tasarlanan ve kullan?lan veri dosyas?d?r. Kullan?c?lar dilerlerse ?erezlerin bilgisayarlar?na yerle?tirilmemesi veya bu türden bir dosyas?n?n g?nderildi?inde ikaz verilmesini sa?layacak bi?imde taray?c?lar?n?n ayarlar?n? her zaman de?i?tirebilirler.

 1. Site i?erisinde düzenlenebilecek periyodik veya periyodik olmayan anketlere cevap veren kullan?c?lardan talep edilebilecek bilgiler de, UNC ve i?birli?i i?indeki ki?i ya da kurumlar taraf?ndan bu kullan?c?lara do?rudan pazarlama yapmak, istatistiki analizler yapmak ve ?zel bir veri taban? olu?turmak amac?yla da kullan?labilmektedir.

 1. UNC, i?bu gizlilik bildiriminde ge?en hükümleri gerekli g?rdü?ü anlarda UNC ve UNC’ye ba?l? internet sitesinde yay?nlamak ?art?yla de?i?tirebilir. UNC’nin de?i?iklik yapt??? gizlilik bildirimi hükümleri sitede yay?nland??? tarihte yürürlü?e girmi? kabul edilirler.

 1. Kullan?c? dilerse ki?isel verilerinin toplanmas? ve kullan?lmas?na ili?kin ayar? site üzerinde her zaman de?i?tirebilir veya sonland?rabilir.

 1. S?zle?me ile ilgili uyu?mazl?klar?n ??zümü i?in ba?vurulacak olan yetkili mahkeme ?stanbul Merkez Mahkemeleri ve icra daireleridir. Uyu?mazl?k ??zümünde Türk Hukuku ge?erlidir.

Free WordPress Themes, Free Android Games
a片无限看- 无限在线观看免费