Uncblog_instagram

Instagram 400 milyona ula?an kullan?c?s? ile sosyal medyan?n yükselen de?erlerinin ba??nda geliyor. Her gün 80 milyon foto?raf ve videonun payla??ld??? bu mecrada, bugüne kadar 40 milyar foto?raf payla??lm??. Bu mecran?n kullan?c? say?s?ndaki art?? oran? ise inan?lmaz! 2015 y?l? ba??nda 300 milyon olan kullan?c? say?s?, 2015 Q3 d?neminde 400 milyona yükselmi? durumda. Bu yükseli?in sebepleri aras?nda Instagram’?n di?er mecralara oranla :

  • 2 kat? kadar daha kendine ?zgü ve farkl?
  • 2 kat? kadar daha yarat?c?
  • 1,5 kat? kadar daha ilham verici
  • 1,2 kat? kadar daha cool bulunmas?n?n da etkisi var tabi.

?ngiltere‘de 14 milyon aktif kullan?c?s? olan Instagram kullan?c?lar?n?n %70’i 18-24 ya? aras?nda. Türkiye’deki aktif kullan?c? say?s?n?n net olarak bilinmemekle beraber 12 milyon civar? oldu?u tahmin ediliyor. ?zellikle 18-30 ya? aras? kitlelere eri?mek isteyen markalar?n kullanabilece?i en iyi mecralar?n ba??nda geliyor. Kullan?c?lar Instagram’? yeni ürünler ke?fetmek, ilham almak ve kendini dünyaya ?ekti?i video ve foto?raflar ile daha iyi anlatabildi?ini dü?ündü?ü i?in kullan?yor.

Peki Instagram’da Reklam Yapmal? m??

Facebook’un Instagram’? 1 Milyar dolara sat?n almas?ndan sonra herkes reklamlar?n uygulamaya ne zaman entegre edilece?ini merak ediyordu. 2014 y?l?n?n ortalar?nda ba?layan süre? 30 Eylül 2015 itibar? ile tüm reklam verenlere, Power Edit?r ve PMD (Preffered Marketing Developer) rozeti olan ajanslar üzerinden Instagram reklam? sat?n alma imkan? verdi.

Facebook’taki tüm hedefleme olanaklar? kullan?larak sat?n alma yap?lan Instagram’da “Neden reklam vermeli?” sorusunun tek bir cevab? var! Marka Bilinirli?ini ve Hat?rlanmay? (ad recall) artt?rmak!

Instagram’da yap?lan reklam kampanyalar? sonunda, Instagram reklamlar?n?n Nielsen normlar?na g?re hat?rlanma (ad recall) puan? baz?nda 2,8* kat daha ba?ar?l? oldu?u bulundu. Ayn? zamanda Instagram reklamlar?n?n %97’sinin hat?rlanmaya (ad recall) katk? yapt??? tespit edildi.

Tüm bu veriler ?????nda Instagram reklamlar?n?n etkisinden yararlanmak i?in ge? kalmamakta fayda var. Zira,?Instagram’da reklam veren say?s? artt?k?a, kullan?c?lar üzerindeki ?u anki inan?lmaz etkisi azalacakt?r.

Instagram reklamlar? ile ilgili detayl? bilgi almak i?in bizimle ileti?ime ge?ebilirsiniz.