instagram kullan?c? profilleri

Bugün mevcut Instagram hesaplar?n?n %30’u inaktif durumda. Instagram, Fransada’ki 11 – 18 ya? aras? ?nternet kullan?c?lar?n?n %17’sinin favori sosyal medya platformu ve Selena Gomez’in bu platformda 102 milyon takip?isi var.

Bu bilgiler büyük ihtimalle hi?bir i?inize yaramayacak. Dolay?s?yla yukar?daki sat?rlar? okurken kaybetti?iniz zaman? fazlas?yla geri kazanmak i?in a?a??daki sat?rlara g?z atman?z yarar?n?za olacakt?r.

Bu y?l yap?lan Webrazzi Summit 2016’da Facebook Türkiye Ajans ve Markalar Ba?kan? ?lke ?ark?? Topta?, Türkiye’de Instagram ve Kullan?c? Davran??lar? ba?l?kl? konu?mas?nda, ilk defa?Instagram’?n kullan?c? profiline dair detayl? veriler payla?t?. ??te istatistik okumaktan hala b?kmam?? kü?ük ?o?unluk i?in; Instagram stratejilerini g?zden ge?irirken kullanabilecekleri, b?yle ?eyleri umursayan topluluklar?n i?inde hava atmak ad?na ezberleyebilecekleri, sunumlar?na entegre edebilecekleri ya da blog konusu bulamad?klar?nda bizim yapt???m?z gibi sar?labilecekleri taze Instagram kullan?c? davran??lar? verileri:

* Global kullan?c? say?s?: 500 milyon.

* Günlük aktif kullan?c? say?s?: 300 milyon.

* 2010 y?l?nda kurulan Instagram’?n kullan?c? say?s?, 6 y?l i?inde 500 kat?na ??km??!

* Kullan?c?lar?n Instagram’da olmalar?n?n ba? nedenleri: Yarat?c?l?k, ke?fetmek, ilham almak.

* Türkiye’deki kullan?c? say?s?: 22 milyon.(Bu arada Türkiye’de 43 milyon Facebook kullan?c?s? var ve bunlar?n 30 milyonu aktif.)

* Türkiye rakamlar?na g?re haftan?n her günü en az 13 kez app’e giri? yap?yoruz.

* Kullan?c?lar?n %47’si kad?n, %53’ü erkek.

* 18- 34 ya? aras? kullan?c? oran? %75.

* Ayda ortalama 78 i?erik olu?turuyoruz, 578 i?erik tüketiyoruz.

* Ortalama bir kullan?c? 115 ki?iyi takip ediyor ve 87 takip?isi var.

* Reklamlar? g?ren kullan?c?lar?n markay? takip etme olas?l??? %40, siteyi ziyaret etme olas?l??? ise %33.

* Instagram’? en ?ok kulland???m?z zamanlar(S?ras?yla);

1- Evde dinlenirken,

2- Seyahatte,

3- Uyumadan ?nce muhtemelen yatakta,

4- Arkada? veya akrabalarla bulu?urken,

5- Kafe –bar –restoranlarda.

* Kullan?m amac? ise;

1- ünlüleri takip etmek,

2- Kendi yapt?klar?m?z? payla?mak,

3- Arkada?lar?m?z?n yapt?klar?ndan haberdar olmak,

4- Tutkular?m?z? payla?mak,

5- Popüler kültürü takip etmek.