141116_unc_digital_blog_anagorsel_900x300

Her ne kadar sosyal medya platformlar?n? ürün ara?t?rmas? yapmak i?in zaman zaman –ya da s?k s?k- tercih etsek de, g?rünen o ki bu mecralardan al??veri?e y?nlendirilmeye henüz haz?r de?iliz. GlobalWebIndex’in ge?en y?l?n sonlar?nda yapt???, 16 – 64 ya?lar? aras?ndaki sosyal medya kullan?c?lar?n? kapsayan bir ara?t?rmada, kullan?c?lar?n yaln?zca %14’ünün Instagram üzerinden bir Buy butonu arac?l???yla sat?n almaya y?nlendirilme fikrine s?cak bakt??? ortaya ??km??t?. Pek ümit verici olmayan, Facebook ve Twitter s?z konusu oldu?unda ise daha da kü?ülen bu say?, sosyal medya platformlar?n?n –en az?ndan ?u an i?in- ?nternet’ten bir ürün sat?n almadan ?nceki son ad?m olmak i?in ideal olmad???n? g?steriyordu.

Yine de Buy butonlar?na kar?? g?sterilen bu antipatinin, 500 milyonu bulan bir kitleyi uygulama arac?l???yla ürün sat?n alma imkan?ndan mahrum b?rakmak i?in yeterli olmad???n? dü?ünen Instagram, kullan?c?lar?n? al??veri?e y?nlendirebilmek i?in kendi format?na uygun, g?ze batmayacak bir yol aramaya ba?lad?.

Bu y?l?n may?s ay?nda ba?layan bu aray??, ge?ti?imiz hafta duyurulan sat?n al?nabilir ürün etiketleri ile son bulmu?a benziyor.

Sat?n Al?nabilir ürün Etiketleri
Halen test edilmekte olan bu yeni ?zellik, basit?e anlatmak gerekirse ?u ?ekilde i?liyor:
??inde sat?n al?nabilir ürünlerin de yer ald??? standart bir foto?raf postunun sol alt k??esinde, bir Tap to View ikonu bulunuyor. Bu ikona dokundu?unuzda, foto?raftaki sat?n al?nabilir ürünlerin üzerinde, ürünlerin ad?n? ve fiyat?n? belirten etiketler beliriyor. ?ncelemek istedi?iniz ürünün etiketine dokunman?z halinde ise, o ürünün detayl? bilgilerini g?rebilece?iniz ayr? bir sayfaya y?nlendiriliyorsunuz. Kullan?c?n?n ürün hakk?nda merak edebilece?i hemen hemen her detay? i?eren bu sayfadaki Shop Now linkine t?klad???n?zda da, markan?n ürünü sat?n alabilece?iniz sayfas?na y?nlendiriliyorsunuz:


Kate Spade from Instagram for Business on Vimeo.

Instagram, test sürecini aralar?nda Kate Spade, JackThreads ve Warby Parker’?n da bulundu?u ABD merkezli 20 marka ile sürdürüyor. ?zellik ?u an i?in sadece ABD’deki s?n?rl? say?da iOS cihaz?nda mevcut. Büyük ihtimalle yeteri kadar kullan?c? davran??? verisi topland?ktan sonra da son halini bulup yava? yava? di?er pazarlara yay?lacak.

Instagram, bu yenili?i duyurdu?u blog yaz?s?nda, mobil sat?? kanallar?n?n ?o?unun kullan?c?lara sat?n almay? dü?ündükleri ürünleri detayl? bir ?ekilde inceleyip bilgi sahibi olmak ve sa?l?kl? bir karar vermek i?in yeteri kadar f?rsat tan?mad???n?, bu yenili?in ise onlara bir ürünü sat?n almadan ?nce daha iyi inceleme ?ans? sunaca??na vurgu yapt?. En az?ndan sosyal medya platformlar? i?in dü?ünecek olursak, bunun yeteri kadar do?ru oldu?unu s?yleyebiliriz. ?zellikle de Facebook ve Twitter ?rneklerine bak?ld???nda, al??veri? ve sosyal medyan?n bugüne kadar pek de iyi kayna?amad??? g?rülebilir. Al??veri?i, platforma kullan?c? deneyimini bozmadan entegre edebilen Instagram’?n ise bu konuda di?er ?rneklerden ders ald???n? ve kullan?c?lara daha efektif bir al??veri? deneyimi vaat etti?ini s?ylemek mümkün.

Sat?n al?nabilir ürün etiketleri kullan?c?lara Instagram deneyimlerini bozmadan al??veri? yapabilme imkan? tan?rken, markalara da online pazarlama i?in son derece geni? ve verimli bir alan sunuyor.?Tap to view ?zelli?i ile ?nemli bir sat?? kanal? olan Instagram’? dijital pazarlama stratejinize dahil etmeyi dü?ünüyorsan?z takipte kal?n.

Free Avada WordPress Theme is the ultimate multi-purpose WordPress theme.