rio 2016 usain bolt

“Gündemi etkileyen her olay, pazarlama stratejinizde yeni bir kulvar a?ar.”

Trendler, ilgisini ?ekmek istedi?iniz insanlar?n halihaz?rda ne ile ilgilendiklerini ve dolay?s?yla onlara ula?mak i?in rotan?z? hangi y?ne do?ru ?evirmeniz gerekti?ini g?sterir. Bundan dolay?, toplam?na dijital pazarlama denen faaliyetler bütününün herhangi bir noktas?nda yer alan hi? kimsenin, trendleri g?rmezden gelmek gibi bir lüksü yoktur.

Dolay?s?yla bizim de, hem trendlerden bahsedip hem de son günlerin en büyük trendini g?rmezden gelmek gibi bir lüksümüz yok: Rio 2016.

Sosyal medyan?n gündemini spor ile oldu?u kadar Uber’den buldu?u ?of?rün müsabakalara kat?lan bir sporcunun babas? oldu?unu ??rendikten sonra adam? Rio’ya yollayan kad?n ya da?k?rk bin dolarl?k ekipman?n? bir kafede on saniyede ?ald?rmay? ba?aran profesyonel foto?raf??n?n ba??na gelenler?gibi biraz daha az ?nemli ama ?ok daha ilgin? haberlerle de me?gul eden olimpiyatlarda son haftaya girmi? bulunuyoruz. Ba?ar?lar? ile ?ne ??kan tak?mlar? Birle?ik Krall?k, ?in ve Michael Phelps olan etkinli?i, dünyan?n ?e?itli noktalar?ndan ?ok say?da taraftar, sakin ya da gürültülü bir ?ekilde, kendilerince takip ediyorlar. ülkesinin sporcular? i?in kimi yüzünü boyuyor, kimi sa?lar?n?; kiminin g??süne yapt?rd??? d?vme objektiflere yans?yor, kimininse s?rt?na ge?irdi?i formas?…

Peki bu arada mecralar ne yap?yor?

?ok ?ey!

Facebook, Twitter ve isimlerini tahmin edebilece?iniz di?erleri, sporseverler ve tabii ki markalar i?in olimpiyatlar? takip etmeyi daha kolay, daha h?zl? ve daha e?lenceli, ba?ka bir deyi?le daha dijital hale getirmek ad?na bir dizi kü?ük ama olduk?a faydal? geli?tirme yapt?lar.

?imdi gelin bu geli?tirmelere k?saca bir g?z atal?m. ??te mecralar ve Rio 2016’y? nas?l dijitalle?tirdikleri:

Twitter & Periscope

2012 Londra Olimpiyatlar?nda, etkinlik ile ilgili 150 milyon tweet at?ld?. Kula?a etkileyici geliyor mu? ?imdi, Twitter’?n o zamanki ayl?k aktif kullan?c? say?s?n?n, bugünkünün yar?s? oldu?unu dü?ünün. Bunu Twitter da dü?ünmü? olacak ki, gelecek talebin yo?unlu?unu tahmin edip a?a??daki geli?tirmeleri halka arz etti:

Bayrak emojileri ile, yar??an 207 ülkenin bayraklar?, art?k tweetlere eklenebiliyor. Buna, bir bak?ma talihsiz bir tesadüf ile #ROT(Refugee Olympic Team) hashtagini kullanan mülteci tak?m? da dahil.

– Eklenen di?er emojiler de, spor dallar?n? ve etkinlik ile alakal? a??l?? seremonisi, kapan?? seremonisi, alt?n madalya gibi s?k kullan?lmas? muhtemel terimleri kaps?yor:

Moments ?zelli?i olimpiyatlar i?in geli?tirildi. Bu sayede kullan?c?lar, yar??an ülkeye ?zel moment takibi yaparak, olimpiyatlar boyunca tak?mlar?n?n ?ne ??kan anlar?n? ana sayfalar?nda g?rebilecekler.

– Markalar? ilgilendiren bir geli?me: Ad Manager uygulamas?ndaki olay hedeflemeye olimpik etkinlikler de eklendi. B?ylece markalar, müsabakalar hakk?nda tweet atan ya da okuyan kullan?c?lara daha kolay bir ?ekilde ula?abilecek.

2015 y?l?nda Twitter taraf?ndan sat?n al?nan ve o zamandan beri gittik?e popüler olan Periscope ise, tahmin edebilece?iniz üzere, olimpiyatlar i?in ?zel bir kanal a?t?. Bu kanalda, Twitter’?n sporcularla ?zel r?portajlar yap?lan ve sahne arkas? g?rüntüler sunulan K?rm?z?, Beyaz ve Mavi Oda’s?ndan(Red, White and Blue Room) ?zel i?erikler payla??lacak.

twitter-team-USA-house

Facebook

Twitter gibi Facebook da birtak?m e?lenceli ve yararl? güncellemeler ile k?sa sürede olimpiyat havas?na girdi. Bu güncellemelerden bir tanesi, olimpiyat temal? profil foto?raf? ?er?evesi:

olympic frames

Ayr?ca, yüzünü ger?ek boya ile kaplamak istemeyen insanlar –bir di?er deyi?le yeti?kinler- i?in de, bunu dijital ortamda yapmalar?na olanak tan?yan bir uygulama geli?tirildi:

msqrd filters

Bunlara ek olarak Facebook, müsabakalar ile ilgili haberlerin verilece?i, sürekli güncellenecek bir olimpik haberler b?lümü de a?t?:

rio posts

Olympics-APFA

Bu b?lümde kar??n?za ??kacak i?erikler aras?nda arkada?lar?n?z?n yapt??? payla??mlar, Facebook’un algoritmas?n?n verdi?i karara g?re ilgilenme olas?l???n?z?n yüksek oldu?u sporlar ile ilgili yap?lm?? genel payla??mlar ve canl? yay?nlar olacak.

Google & YouTube

Olimpiyatlar konusunda s?rt?nda di?er platformlardan daha büyük bir yük ta??d???n? s?yleyebilece?imiz Google, sorumluluklar?n? a?a??daki geli?tirmeler ile fazlas?yla yerine getirdi:

-Bir dizi algoritma güncellemesi ile olimpiyat takvimi ve güncel müsabaka sonu?lar?n? bulmak kullan?c?lar i?in ?ok daha kolay hale geldi. Ayr?ca Google App de, isteyen kullan?c?lara ?nemli olaylar ve kazananlar ile ilgili otomatik güncellemeler sunuyor.

Olympics_AMER-US

-Etkinliklerin can al?c? anlar?n? ?n plana ??kartmalar? i?in 60 farkl? ülkeden YouTube yay?nc?lar? ile anla??ld?. Yap?lan bu yay?nlar, Google arama sonu?lar?nda da g?rülebilir.

Group 02

-YouTube, etkinlik ve kutlamalara farkl? bir perspektif getirebilecekleri dü?üncesi ile en iyi yay?nc?lar?ndan 15 tanesini Rio’ya yollad?. YouTube’un yeni ?zelli?i olan canl? yay?nlar?n ne kadar etkili olabilece?ini kitlelere g?stermek i?in daha uygun bir f?rsat da herhalde olamazd?.

– Google Street View, Rio deneyimini biraz daha derinle?tirmek isteyen kullan?c?lar i?in, kültür alan?nda Rio’nun sayg?de?er kurumlar? ile anla?arak kentin ?nemli baz? simgesel yerlerinin yer ald??? interaktif bir koleksiyon olu?turdu.

Snapchat

Sahip oldu?u kitle ve son y?llardaki büyüme ivmesi ile dijital dünyay? takip eden herkesin radar?nda olan Snapchat de, müsabakalar?n ?ne ??kan anlar?n? g?stermek i?in Amerikal? televizyon kanal? NBC ile anla?t?. Ayr?ca olimpiyatlar i?in bir de Discover kanal? a??ld?.

rio challenge

Plana g?re, ?nternet’teki en ?nemli viral i?erik üreticilerinden BuzFeed, olimpiyatlar boyunca Snapchat’in olimpiyatlara ?zel Discover kanal?n? k?sa klipler ve kamera arkas? g?rüntüleri ile beslerken, Snapchat ekibi de her gün NBC’den ald?klar? i?eri?i kullanarak live stories yaratacak.

Snapchat’e, bunlara ek olarak; olimpik temal? lensler, bitmoji ve geofilter gibi geli?tirmeler de geldi.

Peki bütün bunlar markalar i?in ne anlama geliyor?

Bu soruyu cevaplamadan ?nce ?unu belirtmek gerekiyor ki; resmi sponsorlar d???nda herhangi bir markan?n, ticari ama?lar ile resmi olimpik hashtaglerini kullanmas? yasalara ayk?r?. Bu durumun yukar?daki soruyu zorla?t?rd??? da, kolayla?t?rd??? da s?ylenebilir:

??yle ki; markalar, kullan?c?lar ile istedikleri gibi direkt ba? kuramayacak olsalar da, farkl? kitlelere hitap eden platformlar?n, etki alan? bu denli geni? bir olay i?in geli?tirdi?i yukar?daki uygulamalar, hedef kitle hakk?nda ba?ka ?artlar alt?nda ula??lmas? ?ok daha gü? olan bilgilere eri?im sa?layacakt?r. Sonras? ise markalar?n yarat?c?l???na kal?yor. Listedeki mecralar?n g?sterdi?i orijinalli?i g?sterebilmeleri dile?iyle…