mobilbutce2

Daha ?nce birden fazla yaz?m?zda, ki?isel hayat? ?oktand?r domine etmekte olan mobilin, son y?llarda i?letmeler ve reklamverenler i?in de git gide daha ?nemli bir hal ald???n? belirtmi?tik. Bu yaz?da ise y?l?n ilk ?nemli ara?t?rmalar?ndan birinden edindi?imiz birtak?m tablo, say? ve ?ng?rüler ile, mobili destekleyen argümanlar? biraz daha gü?lendirece?iz.

Retailnenot.com ve vouchercodes.co.uk gibi büyük online indirim kuponu sitelerinin sahibi RetailMeNot, ge?ti?imiz ocak ay?nda, Kelton Global’in yard?m?yla büyük bir pazar ara?t?rmas? ger?ekle?tirdi. ??te Kelton Global’in 200 civar?nda perakendeciyi kapsayan anketinden ??kan baz? ?nemli sonu?lar:

-Bu sene her kanalda dijitale yap?lacak harcamalar artacak. Finansal konularda karar verme yetkisine sahip ki?iler hem ?evrimi?i, hem de ?evrimd??? pazarlama büt?elerini artt?rman?n taraftar? olsalar da, en ?ok dijitale, ?zellikle de mobile ayr?lan büt?e büyüyecek.

-Ankete kat?lan perakendecilerin ?o?unlu?u, ?irketlerinin mobilin ne kadar ?nemli oldu?unu henüz tam olarak kavrayabildi?ini dü?ünmüyor. Dolay?s?yla mevcut tabloyu iyi analiz edip mobil operasyonlara gereken ?nemi verenler, hi? ?üphesiz rakiplerine kar?? bir avantaj elde etmi? olacak.

-Perakendeciler y?llard?r dijital pazarlamaya ayr?lan büt?enin geri d?nü?ünün ?evrimd??? pazarlamaya ayr?lan?nkinden fazla oldu?unu dile getiriyor. Bu seneki anketten elde edilen say?lar da bu durumun de?i?medi?ini g?steriyor:

Soru: Sizce yap?lan yat?r?mlar?n getirisi hangisinde daha yüksek oluyor?

?evrimd??? Pazarlama: %24

?evrimi?i Pazarlama(masaüstü/mobil): %76

-Ankete kat?lanlar?n %87’si, 2016 y?l?nda mobile ay?racaklar? büt?eyi artt?racaklar?n? belirtti.

-2016 y?l?nda, pazarlamada a?a??daki platformlarda g?rülmesi beklenen de?i?iklikler:

Platform Art?? Azal??
Mobil reklamlar %87 %3
Di?er dijital reklamlar %73 %9
Sosyal reklamlar %86 %3
?evrimd??? reklamlar %62 %24

-Finansal konulardaki karar vericilerin dedi?ine g?re, 2016 y?l?nda, pazarlama büt?elerinin %43’ü mobile ayr?lacak.

-Her 10 perakendeciden 4’ü(%39), mobile yap?lacak harcamalara büt?elerinin ?nemli bir b?lümünü ay?rmaya haz?r oldu?unu dile getirdi.

K?sacas?, dijital pazarlama ve reklamc?l???n yak?n gelece?ine dair ?ng?rülen bir?ok ?eyin, süratle ger?ekle?mekte oldu?unu g?rebiliyoruz. RetailMeNot ve Kelton Global’in yapt??? bu ?al??ma, dijitalin ve ?zellikle de mobilin ?neminin i?letmeler taraf?ndan gün ge?tik?e daha ?ok kavrand???n? g?steriyor. Al?c?lar?n mobile verdi?i ?nemin, sat?c?lar?n ve reklamverenlerin verece?i kararlara da yans?d??? ve yap?lacak yat?r?mlar?n da buna g?re ?ekillenmekte oldu?u a?ikar. Dolay?s?yla bu y?l kitlelerin dikkatini ?ekmek i?in verilecek sava?ta fark yaratmak isteyen markalar?n en ?ok i?ine yarayacak kanal mobil olacak.