Nedir?

Arama motoru optimizasyonu, web-sitesinin Google, Yandex, Bing gibi arama motorlar?nda markan?n hedefledi?i kelimeler ile yap?lacak aramalar?n sonu?lar?nda daha üst s?ralarda yer almas? i?in yap?lan ?al??malar? kapsar.

Faydas? Nedir?

Arama motoru optimizasyonu, web-sitesini arama motorlar?n?n kriterleri ile uyumlu hale getirerek, belirlenen anahtar kelimelerle yap?lacak aramalarda üst s?ralarda yer almas?n? sa?lar. Organik trafik, bir web-sitesi i?in en ?nemli ziyaret kaynaklar?ndan biridir. Dolay?s?yla; sitenin arama hacmi yüksek anahtar kelimeler ile yap?lacak aramalar?n sonu?lar?nda üst s?ralarda yer almas? da, d?nü?üm oranlar?n? artt?rman?n en etkili yollar?ndan biri haline gelmektedir.

Nas?l ??ler?

Arama motoru optimizasyonu ?al??malar? teknik, i?erik ve link in?as? olmak üzere 3 ana kulvardan yürütülür. Teknik k?s?mda yaz?l?m a??rl?kl? i?lemler yap?l?r; web sitesi, arama motorlar? ile uyumlu olacak ?ekilde optimize edilir. ??erik k?sm?nda, belirlenen anahtar kelimeler ?zelinde SEO odakl? i?erikler üretilir. Link in?as? k?sm?nda ise di?er web-siteleri üzerinden backlink al?narak organik trafik artt?r?l?r.

Optimizasyon ?al??malar?, en az 6 – 12 ay aras?na yay?l?r. En az?ndan 6 ayl?k bir ?al??ma yap?lmamas? durumunda, sa?lanan verim net bir ?ekilde g?rülemez. ?al??man?n verimli olup olmad???; organik trafik, SEO metrikleri ve anahtar kelimelerde arama motoru s?ralamas? de?i?ikliklerine bak?larak analiz edilebilir.

Beraber ?al??al?m


Projeniz hakk?nda daha detayl? konu?mak i?in bizimle ileti?ime ge?in!

REFERANSLARIMIZ

Free WordPress Themes, Free Android Games
a片无限看- 无限在线观看免费