Nedir?

Dijital kampanya y?netimi, dijital reklam kampanyas?n?n ba?lang?c?ndan itibaren, konunun uzmanlar? taraf?ndan düzenli olarak kampanya takibi yap?lmas? ve ortaya ??kan sonu?lar ?????nda kampanyan?n optimize edilerek belirlenen hedeflere ula?mas?n?n sa?lanmas?d?r.

Faydas? Nedir?

?nternet reklamc?l???n?n en ?nemli ve dikkat edilmesi gereken noktas? kampanyalar?n y?netim sürecidir. Zira bir dijital reklam kampanyas?n?n ba?ar?l? olmas?, kampanya y?netiminin do?ru yap?lmas?na ba?l?d?r. Kampanyalar?n do?ru ve düzenli takibi, belirlenen hedeflere optimum süre ve büt?e ile ula??lmas?n? sa?layacakt?r. Dijital kampanya y?netimi; kampanyan?n düzenli olarak kontrol edilmesi ve raporlanmas?, mecralar?n performanslar?na g?re optimizasyon yap?lmas? ve olu?abilecek ola?anüstü durumlarda kampanyan?n durdurulmas?, yava?lat?lmas? veya h?zland?r?lmas?n? kapsayaca??ndan; efektif bir kampanya i?in olmazsa olmazd?r.

Nas?l ??ler?

Kampanyan?n onaylan?p ba?lat?lmas?n? takiben, konunun uzmanlar? kampanyay? günlük olarak takip ederler. Kampanyada se?ilen mecralar?n performanslar? incelenerek günlük olarak mecra de?i?ikli?inin yap?l?p yap?lmayaca??, büt?e revizesine ihtiya? olup olmad??? gibi konularda aktif olarak hareket edilir.

Dijital kampanya y?netimi ile, kampanya sonunda ortaya ??kan sonu?lar?n, kampanya ba??nda belirlenen hedefler ile uyu?mas? sa?lan?r. Daha do?ru sonu?lar ve etkili kararlar al?nabilmesi i?in, süre? boyunca bir?ok kampanya takip arac? kullan?l?r.

Beraber ?al??al?m


Projeniz hakk?nda daha detayl? konu?mak i?in bizimle ileti?ime ge?in!

REFERANSLARIMIZ

Free WordPress Themes, Free Android Games
a片无限看- 无限在线观看免费