Nedir?

?nternet reklamc?l???, markalar?n ürün ve hizmetlerini, hedef kitlelerine internet yolu ile ula?t?rabilmelerini mümkün k?lan reklamc?l?k türüdür. ?nternet reklamc?l???nda markalar, hedef kitlelerine ula?mak i?in en uygun mecray? se?tikten sonra, marka bilinirliklerini ve performanslar?n? artt?rmak i?in mesajlar?n? haz?rlayacaklar? videolar, bannerlar ve i?erikler arac?l??? ile iletirler.

Faydas? Nedir?

?nternet reklamc?l???n?n en ?nemli ?zelli?i yüksek derecede ?l?ülebilir olmas?d?r. ?zellikle di?er reklam türleri ile kar??la?t?r?ld???nda, internet reklamlar?n?n ?l?üm metriklerinin ?ok daha geni? kapsaml? oldu?u g?rülmektedir. Reklamlar?n?z?n g?sterim say?s?, t?klanma oran?, video izlenmeleri, tekil eri?im rakamlar?, demografik sonu?lar? ve daha bir?ok detay, kampanya s?ras?nda kullan?lan ara?lar ile raporlanabilmektedir. Bu sayede kampanya sonu?lar? sa?l?kl? bir ?ekilde ?l?ülebilmekte; kampanya optimizasyonu da daha efektif bir ?ekilde yap?labilmektedir.

Bunlar?n yan? s?ra, günden güne ortaya ??kan teknolojik geli?meler sayesinde, kitle hedefleme se?enekleri giderek artmakta ve bu sayede do?ru hedef kitleye ula?man?z daha da kolay hale gelmektedir. Ya?, cinsiyet, lokasyon, mobil cihaz modeli, davran??sal al??kanl?klar gibi pek ?ok hedefleme se?ene?i, internet reklamc?l???n? di?er reklam formatlar?na g?re daha etkili k?lmaktad?r.

?nternet reklamc?l???n?n bir di?er faydas? ise, h?zl? hareket imkan? tan?yan bir reklam türü olmas?d?r. Kampanyalar?n haz?rl?k ve aktivasyon süre?lerinin anl?k takibinin yap?labilmesi, h?zl? optimizasyon imkan? ve reklamlar?n gerekti?inde acil olarak durdurulabilmesi gibi olanaklar; ajanslara, reklamverenlere ve yay?nc?lara anl?k hareket kabiliyeti sa?lamaktad?r.

Bu ?zelliklerinden dolay?, internet reklamc?l??? markan?n hedefine optimum sürede optimum büt?e ile ula?mas?n?; gelen kampanya hedefleri do?rultusunda gerek marka bilinirli?ini artt?rma gerek sat?? performans? yükseltme gibi konularda h?zl? ve kesin sonu?lar almas?n? mümkün k?lar.

Nas?l ??ler?

Medya planlama ekibi, gelen brief ve büt?eler do?rultusunda ?ncelikle hedef kitle ve rakip analizi ger?ekle?tirir. Daha sonra hedef kitleye ula?mak i?in uygun mecra belirlenir. Se?ilen mecralar do?rultusunda da büt?e ve kampanya zamanlamas?n?n düzenlendi?i medya plan? haz?rlan?r ve marka onay?na sunulur.

Onay sürecinden sonra, kampanya materyalleri temin edilip yay?nlar ba?lat?l?r. Günlük olarak yap?lan kampanya takibi ve 2 günlük periyodlar ile mü?teriye sunulan raporlar do?rultusunda markalar ile ortak karar verilerek kampanya optimizasyonlar? düzenli olarak ger?ekle?tirilir. Kampanya sonucunda da, final raporu haz?rlan?p de?erlendirme toplant?s? ile markaya sunulur.

Beraber ?al??al?m


Projeniz hakk?nda daha detayl? konu?mak i?in bizimle ileti?ime ge?in!

REFERANSLARIMIZ

Free WordPress Themes, Free Android Games
a片无限看- 无限在线观看免费