Nedir?

Marka stratejisi; markan?n pazarda uzun vadede sahip olmak istedi?i pozisyona g?re hedef kitlesine sunabileceklerini, kimli?ini ve yapaca?? ileti?imi kurgulamak; ba?ka bir deyi?le markan?n kendi ABC’sini olu?turmak olarak tan?mlanabilir. Stratejinin i?eri?i, markan?n temel i?levine g?re de?i?iklik g?sterebilse de, bu ama? her marka stratejisi i?in ayn?d?r.

Faydas? Nedir?

Marka stratejisi, size markan?z?n istedi?iniz noktaya ula?mas? i?in ne kadar yol katetmesi gerekti?ini g?sterir. Bu yol boyunca da markan?n konu?mas?ndan duru?una, kültüründen amac?na kadar nas?l de?i?im g?stermesi ve hangi olgu üzerine yo?unla?mas? gerekti?i belirlenmi? olur. Marka stratejisi, markan?z i?in “Neden?” ve “Nerede?” sorular?n?n cevaplar?n? verir. Yarat?c? strateji ise bunlar? marka olarak anlatmak i?in ?zgün bir hikaye olu?turur.

Nas?l ??ler?

Etkili bir yarat?c? strateji her zaman 3 a?amadan olu?ur: Ara?t?rma, yarat?c? dokunu? ve stratejik planlama. Ba?ar?l? her stratejinin omurili?i yarat?c?l?kt?r. Yarat?c? fikirler ise geni? ara?t?rmalar sonucu elde edilen detayl? verilerin ?????nda ortaya ??kar. Ne s?ylenece?i biliniyorsa, bunun yarat?c? bir ?ekilde nas?l s?ylenmesi ve stratejik olarak nerelerde s?ylenmesi gerekti?i belirlenir; bunun ard?ndan da marka/ürün/servis ileti?imi ?l?ülebilir ve sürdürülebilir olarak kurgulan?r.

Beraber ?al??al?m


Projeniz hakk?nda daha detayl? konu?mak i?in bizimle ileti?ime ge?in!

REFERANSLARIMIZ

Free WordPress Themes, Free Android Games
a片无限看- 无限在线观看免费