Nedir?

PPC, bir di?er deyi?le t?klama ba??na ?deme, reklamverenlerin yaln?zca reklamlar?na t?klanmas? halinde ücret ?dedikleri bir internet reklam? sat?n alma modelidir. Bu modelin amac?, web-sitesi trafi?ini organik yollardan de?il de, medya sat?n alarak daha h?zl? bir ?ekilde artt?rmakt?r. Arama motoru reklamc?l???, PPC’nin en popüler formlar?ndan biridir. Arama motoru reklamc?l??? ile reklamverenler, sunduklar? ürün ya da hizmetler ile alakal? terimler kullan?larak yap?lan aramalarda, sponsorlu ba?lant?lar ile arama sonu?lar?nda daha g?rünür olurlar.

Faydas? Nedir?

Tüm reklamverenler, yapt?klar? reklam yat?r?mlar?n?n belli bir b?lümünün bo?a gitti?ini bilir. Ancak yat?r?m?n bo?a giden b?lümünün tam olarak hangisi oldu?unu kestiremediklerinden, bo?a para harcamaya da devam ederler. PPC modeli ile sat?n alma ise tam olarak bu sorunu ??zmektedir. ?ünkü bu modelde, reklamverenler yaln?zca kullan?c?lar?n reklam? g?rüp t?klamas? halinde ?deme yaparlar. Reklam?n?za her t?kland???nda, bir ziyaret?i web-sitenize y?nlendirilir; siz de arama motoruna kü?ük bir ücret ?dersiniz. Do?ru kurgulanm?? bir arama motoru reklam? kampanyas?, markan?za organik trafikten sonra en ?ok katk? yapan kanallardan bir tanesi olacakt?r.

Nas?l ??ler?

Anahtar s?zcük grubuyla e?le?en sorguya g?re arama sonu?lar? sayfas?ndaki reklama t?kland???nda, anl?k a??k art?rma sonunda bir t?klama ba?? maliyeti -kullan?c?n?n reklama t?klamas? halinde markan?n ?deyece?i miktar- ortaya ??kar. Ger?ekte bu fiyat, kullan?c?n?n sorgusuna veya bu sorguya uyan rakip reklamlar?n mevcut olmas?na, co?rafi b?lge ve g?sterim zaman?na ba?l? olarak dinamik olarak de?i?ecek; fakat hi?bir zaman belirledi?iniz fiyat? a?mayacakt?r.
Bir metin reklam olu?turdu?unuzu ve 0,25 TL tutar?nda bir maksimum t?klama ba?? maliyet teklifi belirledi?inizi farz edelim. Reklam?n?z? g?rüntüleyen 500 kullan?c?dan 43’ü daha fazla bilgi edinmek i?in reklam? t?klarsa, siz yaln?zca bu 43 t?klama i?in ?deme yapars?n?z.

Beraber ?al??al?m


Projeniz hakk?nda daha detayl? konu?mak i?in bizimle ileti?ime ge?in!

REFERANSLARIMIZ

Free WordPress Themes, Free Android Games
a片无限看- 无限在线观看免费