Nedir?

Reklam sat?n alman?n gelece?i olarak tan?mlanan programatik sat?n alma; reklam al?m, optimizasyon ve yerle?tirme i?lemlerinin, geli?mi? algoritmalara sahip, k?sa sürede büyük ?l?üde veri i?leyerek isabetli hedeflemeler yapabilen yaz?l?mlar taraf?ndan otomatik olarak ger?ekle?tirilmesi olarak tan?mlanabilir.

Faydas? Nedir?

Programatik sat?n alma s?ras?nda haz?rlanan kampanyalar do?ru kurguland???nda, kampanya hedeflerine ula?ma maliyetleri di?er modellere g?re ?ok daha dü?ük kalmaktad?r. Do?ru kampanya kurgusu sayesinde, hedef kitlelere do?ru zamanda, do?ru mecralar ile eri?ilir ve bu sayede de kampanyan?n hedefine ula?mas? sa?lan?r. Geli?mi? demografi, segment ve veri hedefleme se?enekleri ve yeniden hedefleme gibi kurgular ile programatik sat?n alma, markalar?n do?ru hedef kitle ile etkili ileti?im kurabilmesini mümkün k?lar. Ya?, cinsiyet, lokasyon, al??kanl?k gibi kriterlere g?re yap?lan isabetli hedeflemeler sayesinde, do?ru markan?n do?ru web-sitesinde, ideal formatta reklam ??kmas? ve dolay?s?yla büt?enin de optimum düzeyde kullan?lmas? sa?lanm?? olur.

Nas?l ??ler?

Haz?rlanan medya plan? kapsam?nda programatik reklamlar i?in ayr?lan büt?e do?rultusunda yay?nlar ba?lat?l?r. Programatik sat?n alma y?nteminin ba?ar?l? olabilmesi i?in, kampanya ba?lang?c?nda hedeflemeler ve se?ilecek web-sitesi kategorileri do?ru belirlenmeli; kampanyaya mümkün oldu?unca ?e?itli ?l?ülerde g?rseller ile ba?lanmal?d?r.

Sistem, zamanla belirlenen hedeflemeler do?rultusunda kampanyay? optimize edecek; ideal g?rseller ve web-siteleri ile kampanyaya devam edilmesini ve bu sayede do?ru kitlenin, do?ru reklamlar? g?rmesini sa?layacakt?r.

Beraber ?al??al?m


Projeniz hakk?nda daha detayl? konu?mak i?in bizimle ileti?ime ge?in!

REFERANSLARIMIZ

Free WordPress Themes, Free Android Games
a片无限看- 无限在线观看免费