Nedir?

Markalar?n dijital pazarlama faaliyetlerinin en ?nemli a?amalar?ndan bir tanesi olan raporlama, süregelen reklam operasyonlar?ndan gelen verilerin toplanmas?, ?l?ümlendirilmesi ve de?erlendirilmesi sürecini kapsar.

Faydas? Nedir?

Raporlama operasyonlar?, dijital pazarlama faaliyetlerinden ne derece geri d?nü? al?nabildi?ini, nerelerde eksik kal?nd???n? ve dolay?s?yla sürecin geri kalan?ndan maksimum verim alabilmek i?in nelerin de?i?mesi gerekti?ini ortaya koyar. Bu yüzden, belirledi?i reklam büt?esinden maksimum verim alarak hedefledi?i kitleye ula?mak isteyen her marka, dijital pazarlama stratejisini raporlama sürecinden elde etti?i veriler ?????nda hayata ge?irmelidir.

Nas?l ??ler?

Hedef kitlesine dijital platformlar üzerinden ula?may? ama?layan markalar, bunun i?in belli bir büt?e belirlemek zorundad?r. Bu büt?enin miktar?, markan?n faaliyet g?sterdi?i sekt?r, ula?mak istedi?i kullan?c?lar gibi fakt?rler g?z ?nünde bulundurularak, hangi mecralar üzerinden, ne tür reklam operasyonlar?n?n yürütülece?i belirlenir. Reklamlar yay?ndayken devreye giren raporlama sürecinde ise, belli ba?l? tool’lar arac?l??? ile maliyetler, g?sterimler, ziyaretler, t?klamalar gibi veriler toplan?p de?erlendirilir. Bu sayede, markalar dijital pazarlama operasyonlar?nda tam olarak hangi noktada olduklar?n?, harcad?klar? büt?e kar??l???nda kendilerine vaat edilen sonu?lara ula??p ula?amad?klar?n? g?rebilirler. De?erlendirmelerin etkili bir ?ekilde yap?l?p sonunda do?ru kararlara var?lmas? ile de, daha efektif bir dijital pazarlama stratejisi olu?turmak mümkün olur.

BERABER ?ALI?ALIM


Projeniz hakk?nda daha detayl? konu?mak i?in bizimle ileti?ime ge?in!

REFERANSLARIMIZ

Free WordPress Themes, Free Android Games
a片无限看- 无限在线观看免费