Nedir?

Kullan?m? günden güne artan Facebook, Instagram, LinkedIn gibi sosyal medya platformlar?n?n pazarlama arac? olarak kullan?lmas?na sosyal medya reklamc?l??? denir. Sosyal medya reklamc?l??? uygulamalar? aras?nda; t?klama, uygulama indirme, sepete ekleme, sayfa be?enme, video g?rüntülenmesi elde etme gibi y?ntemler bulunur.

Faydas? Nedir?

Sosyal medya siteleri ve uygulamalar?, markan?n bilinirli?ini art?rmas? ve sat??lar?n? yükseltmesi i?in en ?nemli ara?lar aras?nda yer al?r. Bir milyar? a?k?n aktif kullan?c?s? olan Facebook, toplam kullan?c? say?s? 600 milyonu ge?en Instagram ve 26 milyar dolar gibi bir fiyata Microsoft’a sat?lan LinkedIn gibi platformlar, markalar?n potansiyel kullan?c?lar?n? bulmalar? i?in ideal kanallar aras?ndad?r. Dolay?s?yla markalar, bu internet devlerinin geli?mi? hedefleme algoritmalar? ile reklam yat?r?mlar?ndan istedikleri d?nü?leri elde edebilirler.

Do?ru bir ?ekilde segmente edilmi? ve tan?mlanm?? hedef kitleler belirleyerek sosyal medya reklamlar? ile nokta at??? hedeflemeler yapmak, reklam büt?enizi ak?ll?ca harcaman?za ve yat?r?mlar?n?zdan ciddi bir getiri elde etmenize yard?mc? olacakt?r.

Nas?l ??ler?

Reklam a??k art?rma sistemimiz, yay?nlanacak en iyi reklamlar?, reklamlar?n maksimum tekliflerine ve performanslar?na g?re se?er. Bu süre?te ?rne?in Facebook’taki tüm reklamlar birbirleriyle rekabet eder ve ba?ar?l? olma ihtimali en yüksek reklamlar g?sterilir. Bu sayede marka, sosyal medya platformlar?ndan reklam büt?esi i?in en yüksek verimi al?r.

Beraber ?al??al?m


Projeniz hakk?nda daha detayl? konu?mak i?in bizimle ileti?ime ge?in!

REFERANSLARIMIZ

Free WordPress Themes, Free Android Games
a片无限看- 无限在线观看免费