Nedir?

Sosyal medya y?netimi, markalar?n, günümüzdeki en ?nemli ileti?im kanallar?ndan olan sosyal medya mecralar? üzerinden yapaca?? ileti?im ?al??malar?n?n genel pazarlama stratejilerine uygun bir ?ekilde yürütülmesini mümkün k?lan strateji, i?erik ve moderasyon hizmetlerini kapsar.

Faydas? Nedir?

Uzman ki?ilerce hedef kitle analizleri yap?l?r; ve markan?n iletmek istedi?i mesaja uygun ?e?itli stratejiler arac?l???yla, belirlenen kitle ile sosyal medya platformlar? üzerinden ileti?im ger?ekle?tirilir. Bu sayede gündeme ve güncel trendlere uzak kal?nmadan, markaya se?ilmi? mecralarda etkin bir dijital varl?k kazand?r?l?r. Proaktif yakla??mlar, d?nemsel sosyal medya projeleri ve h?zl? aksiyon becerisi, markan?n ileti?im i?in se?ilen mecralardaki hareket kabiliyetini artt?racak en ?nemli fakt?rlerdir.

Nas?l ??ler?

Sosyal medya ekibi, markalardan al?nan brief do?rultusunda bir ileti?im stratejisi olu?turur. Markaya dair her türlü materyal, bu ileti?im stratejisinin olu?umunda ?nemli bir rol üstlenir. Daha sonra, belirlenen bu strateji do?rultusunda olu?turulacak i?erikler ile birlikte se?ili sosyal medya mecralar?nda ileti?ime ba?lan?r. ??erik üretimi hem metinsel hem de g?rsel olarak sa?lanmaktad?r.

Moderasyon ekibi, sosyal medya ileti?imi boyunca, mecralar üzerinden hedef kitle ile bire bir ileti?im halinde olur. Ayl?k, alt? ayl?k ve y?ll?k raporlamalar ile markalar?n mecralar üzerindeki performans? yak?ndan takip edilir; belirlenen ihtiya?lara y?nelik aksiyonlar al?n?r ve hedeflere ula?mak i?in gerekli optimizasyon ?al??malar? yap?l?r.

Beraber ?al??al?m


Projeniz hakk?nda daha detayl? konu?mak i?in bizimle ileti?ime ge?in!

REFERANSLARIMIZ

Free WordPress Themes, Free Android Games
a片无限看- 无限在线观看免费