Nedir?

Web analiz, bir web-sitesinin trafik kaynaklar?, demografik, ziyaret metrikleri ve kullan?c? davran??lar? gibi alanlar baz al?narak detayl? bir incelemeye tabi tutulmas? olarak tan?mlanabilir.

Faydas? Nedir?

Web analiz, markan?n hedefledi?i kitlenin siteye yapt??? ilk ziyaretten, d?nü?üme kadar ge?en tüm süreci kapsar. Bu süre? boyunca site, kullan?c?lar, ve bu ikisinin etkile?imi detayl? bir ?ekilde incelenip yorumlan?r, ve elde edilen veriler ileriye d?nük stratejilerin olu?turulmas? sürecinde kullan?l?r. Dolay?s?yla düzenli olarak, do?ru bir ?ekilde yap?lan web analizi, markan?n sitesinin ve dijital pazarlama faaliyetlerinin daha sa?l?kl? ?ekillenmesine olanak tan?yacakt?r.

Nas?l ??ler?

Web analiz ?al??malar?, belirli web-sitesi ?l?üm ara?lar? kullan?larak ger?ekle?tirilir. ?ncelikli olarak, siteye gelen hedef kitle do?rulan?r. E?er istenen hedef kitle ile sahip olunan kitle aras?nda ?nemli bir fark varsa, kanal baz?nda hedef kitle analizleri ??kart?l?r. Tabii ki bu da markan?n yapt??? ileti?im kanallar?nda de?i?ikli?e gidilmesi anlam?na gelir.

Hedef kitle do?rulamas? tamamland?ktan sonra, bu kitlenin sitedeki ziyaret metrikleri, davran??lar? ve al??kanl?klar? takip edilir. Bu metrik takibinin sonucunda, iyile?tirilmelerin gerekli oldu?u karar? al?n?rsa, sitede ba?ta i?erik ve tasar?m anlam?nda olacak ?ekilde belli ba?l? iyile?tirmelere gidilir. Bu iyile?tirmeler ile, metrikleri daha iyi bir seviyeye ?ekmek ve sitenin daha ?ok ki?i taraf?ndan, daha efektif bir ?ekilde kullan?lmas?n? sa?lamak hedeflenir.

Beraber ?al??al?m


Projeniz hakk?nda daha detayl? konu?mak i?in bizimle ileti?ime ge?in!

REFERANSLARIMIZ

Free WordPress Themes, Free Android Games
a片无限看- 无限在线观看免费