231116_unc_digital_blog_anagorsel_900x300

“Bir resim bin kelimeye bedelse, 1 dakikal?k bir video 1.8 milyon kelime eder.” – James McQuivey

A?a?? yukar? yüz y?ll?k bir tarihi olan video, bu süre boyunca insanlara herhangi bir mesaj? iletmenin en etkili yolu oldu?unu sinema filmlerinden kliplere, televizyon reklamlar?ndan belgesellere ?ok ?e?itli format ve platformlarda defalarca kan?tlad?. Yaz?l?, g?rsel ve i?itsel ileti?imi bir araya getirebiliyor olu?u, bu i?erik türünü daha dikkat ?ekici, daha zengin, daha etkileyici ve do?al olarak daha ak?lda kal?c? yap?yordu. Ba?ka bir deyi?le herkes, “Yeti?kin bir ?itan?n ortalama h?z? saatte 60 km’yi ge?er.” diyen bir yaz?y? okumaktansa, s?z konusu olan yeti?kin ?itay? ko?arken izlemeyi tercih ediyordu. Tahmin edebilece?iniz gibi eline bir kamera al?p, ko?an bir ?itay? ?ekebilenler de, hayvan hakk?nda bir ansiklopedi yazanlar?n hayal bile edemeyece?i kitlelere ula??yordu.

Sahip oldu?u potansiyeli abartman?n mümkün olmad??? bu format, günümüzde insano?lunun büyük ihtimalle tekerlekten sonraki en büyük icad? olan internet ile birlikte her zamankinden daha gü?lü hale gelmi? durumda. Cihazlar?n daha mobil, ??zünürlüklerin daha yüksek, ekipmanlar?n daha ula??labilir, amat?rlerinse daha profesyonel oldu?u ?a??m?zda video, internetin ü? büyük oyun sahas? olan bilgi alma, e?lence ve ileti?imde, git gide daha da kalabal?kla?an olduk?a büyük bir kitlenin ilk tercihi. Dolay?s?yla, nas?l bugün internet sitesi olmayan bir markan?n, ger?ek potansiyeline asla ula?amayaca??n? s?yleyebiliyorsak, ayn? ?eyi i?inde video bulunmayan bir dijital pazarlama stratejisi i?in de rahatl?kla s?yleyebiliriz. A?a??daki sat?rlarda kar??n?za ??kacak olan istatistikler de bunu do?rular nitelikte…

??te, say?larla, dijital dünyada video i?eri?inin ?nüne ge?ilemez yükseli?i:

(Verilen say?lar, yakla??k de?erler olarak kabul edilmelidir.)

Sosyal Medya

-2015’in nisan ve kas?m aylar? aras?nda, Facebook’taki günlük ortalama video izlenme say?s? 4 milyardan 8 milyara ??kt?.(6) Platformda, günde ortalama 100 milyon saat video izleniyor.(1)

Snapchat’te bir günde izlenen video say?s? 10 milyar? bulmu? durumda.(7)

Twitter’daki video izlenme oranlar?, ge?ti?imiz y?la oranla 220 kat artt?.(10)

Video ?zelli?inin geldi?i ilk gün 5 milyon videonun payla??ld???, ge?ti?imiz aylarda da video i?eri?i süresini 15 saniyeden 60 saniyeye ??karan Instagram’da, video i?eriklerinin tüketimi %40’l?k oranda art?? g?sterdi.(9)

ürün/Hizmetler

– Bir ürünün videosunu izlemeyi tercih eden kullan?c?lar?n say?s?, ürün a??klama metni okumak isteyenlerin 4 kat?.(2015)(1)

-?nternet kullan?c?lar?n?n neredeyse %50’si, almay? dü?ündükleri bir ürünü ma?azada g?rmeden ?nce videolar?n? arat?yor. (1)

ürün videosu izleyen mü?terilerin ürünü sat?n alma ihtimali, izlemeyenlerin sat?n alma ihtimalinden 1.81 kat daha fazla.(2015)(1)

YouTube

– YouTube, Google’dan sonra dünyan?n en s?k tercih edilen arama motoru.

-YouTube’un 1 milyardan fazla kullan?c?s? var. Bu da internetin ü?te biri yap?yor.(4)

-Pazarlamac?lar?n %48’i, YouTube’u ?nümüzdeki sene i?erik stratejilerine dahil etmeyi planl?yor. (1)

Pazarlama

Pazarlamac?lar?n %62’si, ?nümüzdeki sene online video pazarlamas?na ay?racaklar? büt?eyi artt?racak.(11)

Reklam verenlerin yar?s?, televizyon büt?elerini dijital videoya aktarmaya ba?lad?lar.(2015)(2)

-Video, B2B(Business to business) kurulu?lar?n %96’s?n?n i?erik pazarlama stratejilerinin bir par?as?.(2015)(3)

Yat?r?mc?lar?n %50’sinden fazlas?, videonun en yüksek ROI(Return of investment – yat?r?m getirisi) oran?na sahip i?erik türü oldu?unu s?ylüyor.(2015)(5)

Genel bir istatistikle bitirecek olursak da; Cisco’nun raporuna g?re, 2019 y?l?na gelindi?inde, video izlenmeleri global internet trafi?inin %80’ini olu?turacak.(8)

Sonu?

Yukar?daki say?lar, a?a??daki soruyu, bir dijital pazarlama stratejisi olu?turan ya da geli?tiren herkes i?in gerekli hale getiriyor:

Video, ben ve markam i?in ne yapabilir?

K?tü haber ?u ki; bu sorunun ?ok fazla yanl?? cevab? var. ?yi haber ise; bu sorunun ?ok fazla do?ru cevab? olmas?… Diyece?imiz o ki; video stratejisi s?z konusu oldu?unda ?nünüzde ?ok fazla se?enek mevcut. Markan?za, büt?enize ve tabii ki hedef kitlenize uygun bir ileti?im i?in gerekli yol haritas?n? ?izebilmek de size kalm??.

Kaynaklar:

 1. http://www.hubspot.com/marketing-statistics?_ga=1.83523862.169752591.1479768829
 2. http://www.aolplatforms.com/ussoi2015
 3. http://tubularinsights.com/resources/2015-b2b-video-content-marketing-survey/
 4. https://www.youtube.com/yt/press/statistics.html
 5. https://blogs.adobe.com/digitalmarketing/search-marketing/seo-for-success-in-video-marketing/
 6. https://techcrunch.com/2015/11/04/facebook-video-views/
 7. http://expandedramblings.com/index.php/snapchat-statistics/
 8. http://www.cisco.com/c/en/us/solutions/collateral/service-provider/visual-networking-index-vni/complete-white-paper-c11-481360.html
 9. https://www.buzzfeed.com/alexkantrowitz/instagram-extends-video-length-limit-to-60-seconds?utm_term=.oc56lgZ5P#.ty43KWkpL
 10. http://www.streamingmedia.com/Articles/Editorial/Featured-Articles/Twitter-Sees-220X-Growth-in-Video-Views-in-Past-Year-Video-111368.aspx
 11. http://mediakix.com/2016/09/11-top-online-video-marketing-statistics-for-2016/#gs.a5MP4DI

 

Read the latest car news and check out newest photos, articles, and more from the Car and Driver Blog.